Obchodní podmínky

§ 1 Identifikace stran

1) Provozovatelem této stránky je Xenia Káva, IČO: 08396761, se sídlem Kaprova 42/14,
110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika (dále jen „Krokos School").

2) Za zájemce se pro účely těchto obchodních podmínek považuje osoba, která uvažuje o vstupu ve smluvní vztah s Krokos School, či, za předpokladu, že je tento vztah zprostředkován Krokos School, některým z jejích obchodních partnerů.

3) Za obchodního partnera se pro účely těchto obchodních podmínek považuje osoba odlišná od Krokos School, která zájemcům poskytuje své služby na základě smluvního vztahu zprostředkovaného Krokos School.

§ 2 Předmět činnosti

Předmětem činnosti Krokos School je především poskytování a zprostředkování služeb souvisejících s výukou českého jazyka, poradenstvím v otázkách studia českého jazyka, a vypracováváním překladů a korektur.

§ 3 Poskytování vlastních služeb a služeb obchodních partnerů

1) Krokos School poskytuje vlastní služby. Zájemce při jejich využití vstupuje do smluvního vztahu s Krokos School.

2) Krokos School zprostředkovává služby obchodních partnerů. Zájemce při zprostředkování vstupuje do smluvního vztahu s obchodním partnerem, přičemž Krokos School hraje pouze roli jeho zprostředkovatele a není jeho stranou.

3) K uzavření smlouvy mezi zájemcem a příslušnou protistranou dochází v momentě potvrzení zájemcovy objednávky protistranou. Není-li stanoveno jinak, zaniká smlouva jejím splněním. Obě strany smí smlouvu kdykoli vypovědět. V takovém případě dochází k vrácení části prostředků uhrazených zájemcem odpovídající rozsahu nevyužitých služeb.

4) Poskytování vlastních služeb či služeb obchodních partnerů se řídí ustanoveními Přílohy č. 1 těchto obchodních podmínek.

§ 4 Ochrana osobních údajů

1) Krokos School při výkonu své činnosti shromažďuje osobní a kontaktní údaje, a je jejich správcem. Využíváním služeb Krokos School projevuje zájemce souhlas s jejich zpracováním.

2) Zpracovávány jsou zejména (i) jméno, jméno po otci, příjmení, (ii) adresa, (iii) e-mailová adresa,
a (iv) bankovní spojení.

3) Právním titulem pro zpracování osobních údajů je plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Krokos School na jedné straně, a zájemci a/nebo obchodními partnery na straně druhé, plnění povinností stanovených právními předpisy, ochrana a naplňování oprávněných zájmů Krokos School,
a souhlas osoby, jejíž údaje jsou zpracovávány. Účelem zpracování údajů je plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Krokos School na jedné straně, a zájemci a/nebo obchodními partnery na straně druhé, plnění povinností stanovených právními předpisy, ochrana a naplňování oprávněných zájmů Krokos School, a zasílání obchodních sdělení.

4) Osobní údaje jsou v odpovídajícím rozsahu uchovávány po dobu, po kterou jsou nebo mohou být využívány k uvedeným účelům, případně do okamžiku odvolání souhlasu s jejich zpracováním.

5) Osobní údaje jsou zpracovávány na území EU i mimo něj. Při zpracování osobních údajů jsou dodržována veškerá technická a organizační opatření nutná k jejich zabezpečení, a má k nim přístup pouze Krokos School a pověřené osoby. Osoba jejíž údaje jsou zpracovávány má právo na přístup k nim, a jejich opravu a výmaz, smí žádat omezení jejich zpracování či proti němu vznést námitku, odvolat udělený souhlas s jejich zpracováním, a podat v souvislosti s otázkami ochrany osobních údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů či se v této věci obrátit na soud.

§ 5 Přechodná a závěrečná ustanovení

1) Není-li některý aspekt vztahů mezi Krokos School na jedné straně, a zájemci a/nebo obchodními partnery na straně druhé, upraven těmito obchodními podmínkami, řídí se písemnou dohodou stran.

2) Tyto obchodní podmínky a veškeré vztahy mezi Krokos School na jedné straně, a zájemci a/nebo obchodními partnery na straně druhé, se řídí právem České republiky. K řešení veškerých případných sporů vyplývajících z těchto vztahů, jsou příslušné výlučně soudy České republiky.

3) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.03.2020.

Příloha č. 1

1. Pravidla provádění jazykových kurzů

Obecná ustanovení

1.1. Jazykový kurz představuje činnost spočívající zejména v poskytování online lekcí českého či jiného jazyka obchodním partnerem Krokos School nebo přímo Krokos School (dále jen „Lektor") a aktivní účasti zájemce, vstoupivšího ve smluvní vztah s Lektorem (dále jen „Student") na těchto lekcích.

1.2. Obsahem smluvního vztahu mezi Studentem a Lektorem je povinnost poskytnutí 4, 8 nebo 10 lekcí ze strany Lektora, a jejich úhrada ze strany Studenta. Náležitosti provádění lekcí se řídí ustanoveními této části přílohy.

1.3. Jazykový kurz probíhá distančním způsobem pomocí platformy Skype. Materiály jsou poskytovány v elektronické podobě, zejména ve formátu PDF a formátech využívaných kancelářským softwarem Microsoft Office. K zasílání souborů je zpravidla využíván e-mail.

Povinnosti Studenta

1.4. Student je povinen opatřit si pomůcky k účasti na jazykovém kurzu. Jedná se zejména o

1.4.1. technické vybavení v podobě přístroje umožňujícího oboustranný přenos zvuku a obrazu (např. počítač nebo tablet),

1.4.2. dostatečně kvalitní internetové připojení,

1.4.3. programové vybavení v podobě klientu platformy Skype, čtečky souborů PDF (např. Adobe Reader) a kancelářského softwaru (např. Microsoft Office), a

1.4.4. Skype-účet a e-mailovou schránku.

1.5. Student je povinen umožnit provedení dohodnutého počtu lekcí v níže uvedených dobách:

1.5.1. V případě úhrady 4 nebo 8 lekcí během 1 měsíce od obdržení úhrady Krokos School

1.5.2. V případě úhrady 10 lekcí během 2 měsíců od obdržení úhrady Krokos School

1.6. Po uplynutí příslušné doby zaniká právo Studenta na poskytnutí služeb Lektora, a nevzniká mu právo na vrácení uhrazených prostředků.

1.7. Lektor není povinen poskytovat Studentovi technickou asistenci při zajišťování funkčnosti potřebného vybavení.

Organizace jazykového kurzu

1.8. Termíny jednotlivých lekcí určují Student a Lektor na základě vzájemné dohody.

1.9. V případě, že má Student zájem o změnu termínu lekce či její zrušení, uvědomí o tom Lektora nejméně 24 hodin před jejím plánovaným zahájením. Pokud tak Student neučiní, má se lekce za provedenou.

1.10. V případě, že Student neumožní provedení lekce (např. se ve smluveném termínu nedostaví nebo se na jeho straně vyskytnou technické problémy znemožňující její provedení), má se lekce za provedenou. Pokud k tomu dojde třikrát, zaniká právo Studenta na poskytnutí jakýchkoli dalších služeb vyplývajících z uzavřené smlouvy, a nevzniká mu právo na vrácení uhrazených prostředků.

Úhrada jazykového kurzu

1.11. Úhradu poptávaného počtu lekcí provádí Student způsobem určeným Krokos School (především bankovním převodem na účet v České republice či Ruské Federaci).

1.12. Pokud Krokos School neobdrží úhradu do 10 dnů ode dne, kdy Studentovi potvrdí objednávku a sdělí způsob platby, nebere se na objednávku zřetel a nedochází k uzavření nebo zprostředkování smlouvy.

1.13. První lekce jazykového kurzu může být provedena nejdříve 24 hodin po přijetí úhrady Krokos School.

Závěrečná ustanovení

1.14. Práva a povinnosti stran mohou být dále upraveny na základě vzájemné písemné dohody Lektora a Studenta.

1.15. Na jednání Studenta, které má za následek, že se má lekce navzdory jejímu neuskutečnění za provedenou, nebo způsobuje zánik práv Studenta na poskytnutí služeb či vrácení uhrazených prostředků, se nebere ohled, pokud k němu došlo v souvislosti s působením vyšší moci nebo je dostatečně omluvitelné (např. na základě zdravotních obtíží, zásadních okolností v osobním či rodinném životě apod.)

2. Pravidla provádění jazykových maratonů

Obecná ustanovení

2.1. Jazykový maraton představuje činnost spočívající zejména v organizaci vzdělávací akce Lektorem, která kombinuje prvky skupinové a individuální online výuky českého či jiného jazyka, multimediální prezentace, a zadávání a kontroly zadání souvisejících s předmětem výuky, a aktivní účasti Studenta na této akci.

2.2. Obsahem smluvního vztahu mezi Studentem a Lektorem je povinnost zpřístupnění výukových materiálů a poskytování zpětné vazby ze strany Lektora, a úhrada účasti na jazykovém maratonu ze strany Studenta. Náležitosti provádění akce se řídí ustanoveními této části přílohy, a podpůrně ustanoveními části předchozí.

2.3. Jazykový maraton probíhá distančním způsobem pomocí sociálních sítí či online komunikátorů (především Facebook a Telegram). Materiály jsou poskytovány v elektronické podobě, zejména v multimediálních formátech, ve formátu PDF a formátech využívaných kancelářským softwarem Microsoft Office. K zasílání souborů je zpravidla využíván e-mail, služba Facebook Messenger či platforma Telegram.

2.4. Přístup k veškerým výukovým materiálům je Studentovi umožněn pouze po dobu trvání maratonu, tedy od jeho zahájení, do jeho ukončení Lektorem.

Povinnosti Studenta

2.5. Student je povinen opatřit si pomůcky k účasti na jazykovém maratonu. Jedná se zejména o

2.5.1. technické vybavení v podobě přístroje umožňujícího reprodukci obrazu a oboustranný záznam a přenos zvuku (např. počítač či tablet),

2.5.2. dostatečně kvalitní internetové připojení,

2.5.3. programové vybavení v podobě softwaru umožňujícího využívání příslušné komunikační platformy (např. aktuální internetový prohlížeč či klient platformy Telegram), přehrávače multimediálních souborů, čtečky souborů PDF (např. Adobe Reader) a kancelářského softwaru (např. Microsoft Office), a

2.5.4. účet na příslušné komunikační platformě (např. Facebook a/nebo Telegram) a e-mailovou schránku.

2.6. Student je povinen vypracovávat zadání Lektora a odevzdávat vypracovaná zadání ve stanovených lhůtách. Neodevzdáním vypracovaného zadání ve lhůtě zaniká právo Studenta na zpětnou vazbu ze strany Lektora. Pokud tuto povinnost během jazykového maratonu třikrát poruší, zaniká právo Studenta na poskytnutí služeb Lektora, a nevzniká mu právo na vrácení uhrazených prostředků.

2.7. Lektor není povinen poskytovat Studentovi technickou asistenci při zajišťování funkčnosti potřebného vybavení.

Úhrada účasti na jazykovém maratonu

2.8. Úhradu účasti na jazykovém maratonu provádí Student způsobem určeným Krokos School (především bankovním převodem na účet v České republice či Ruské Federaci).

2.9. Pokud Krokos School neobdrží úhradu do 10 dnů ode dne, kdy Studentovi potvrdí objednávku a sdělí způsob platby, a nejpozději 24 hodin před zahájením jazykového maratonu, nebere se na objednávku zřetel a nedochází k uzavření nebo zprostředkování smlouvy.

Závěrečná ustanovení

2.10. Práva a povinnosti stran mohou být dále upraveny na základě vzájemné písemné dohody Lektora a Studenta.

2.11. Na jednání Studenta, které má za následek zánik jeho práv na poskytnutí služeb nebo vrácení uhrazených prostředků, se nebere ohled, pokud k němu došlo v souvislosti s působením vyšší moci nebo je dostatečně omluvitelné (např. na základě zdravotních obtíží, zásadních okolností v osobním či rodinném životě apod.)

3. Pravidla poskytování konzultací

Obecná ustanovení

3.1. Konzultace představuje činnost spočívající zejména v rozhovoru Lektora a Žadatele (v této části bude místo pojmu „Student" používán pojem „Žadatel") na předem dané téma.

3.2. Obsahem smluvního vztahu mezi Žadatelem a Lektorem je povinnost poskytnutí konzultace za dohodnutých podmínek ze strany Lektora, a úhrada konzultace ze strany Žadatele. Náležitosti poskytování konzultace se řídí ustanoveními této části přílohy, a podpůrně ustanoveními částí předchozích.

3.3. Konzultace probíhá distančním způsobem pomocí platformy Skype.

Povinnosti Žadatele

3.4. Žadatel je povinen opatřit si pomůcky k účasti na konzultaci. Jedná se zejména o

3.4.1. technické a programové vybavení umožňující přinejmenším hlasovou komunikaci (např. počítač či tablet),

3.4.2. dostatečně kvalitní internetové připojení, a

3.4.3. e-mailovou schránku.

3.5. Lektor není povinen poskytovat Žadateli technickou asistenci při zajišťování funkčnosti potřebného vybavení.

Organizace konzultace

3.6. Termín konzultace určují Žadatel a Lektor na základě vzájemné dohody.

3.7. V případě, že má Žadatel zájem o změnu termínu konzultace či její zrušení, uvědomí o tom Lektora nejméně 24 hodin před jejím plánovaným zahájením. Pokud tak Žadatel neučiní, má se konzultace za provedenou.

3.8. V případě, že Žadatel neumožní provedení konzultace (např. se ve smluveném termínu nedostaví nebo se na jeho straně vyskytnou technické problémy znemožňující její provedení), má se konzultace za provedenou.

Úhrada konzultace

3.9. Úhradu konzultace provádí Žadatel způsobem určeným Krokos School (především bankovním převodem na účet v České republice či Ruské Federaci).

3.10. Pokud Krokos School neobdrží úhradu do 10 dnů ode dne, kdy Žadateli potvrdí objednávku a sdělí způsob platby, nebere se na objednávku zřetel a nedochází k uzavření nebo zprostředkování smlouvy.

3.11. Konzultace může být provedena nejdříve 24 hodin po přijetí úhrady Krokos School.

Závěrečná ustanovení

3.12. Práva a povinnosti stran mohou být dále upraveny na základě vzájemné písemné dohody Lektora a Žadatele.

3.13. Na jednání Žadatele, které má za následek, že se má konzultace navzdory jejímu neuskutečnění za provedenou, nebo způsobuje zánik práv Žadatele na poskytnutí služeb či vrácení uhrazených prostředků, se nebere ohled, pokud k němu došlo v souvislosti s působením vyšší moci nebo je dostatečně omluvitelné (např. na základě zdravotních obtíží, zásadních okolností v osobním či rodinném životě apod.)